Gramatika - nejčastější chyby

4. září 2010 v 14:53 | himiTsume
Téma: Gramatika
Autor: himiTsume

Čeština - nádherný, ale na druhou stranu velmi (a někdy až zbytečně) složitý jazyk. Liší se od ostatních jazyků třeba svou obrovskou a neustále se rozrůstající slovní zásobou, jedinečnou flexibilitou, velkým počtem pravidel... Ale hlavně - svými výjimkami. V češtině se netvoří pravidla, aby je nikdo neporušoval. Tvoří se, aby vznikaly výjimky. A právě kvůli tomuhle všemu se v ní tolik chybuje.
Pokud čteš tento článek, máš zřejmě i Ty nějaké ty mezírky. Máme je všichni, bez výjimky. Mám je já, mají je mí přátelé, má je moje učitelka češtiny... Věřím, že je má i náš pan prezident.
Chybovat v češtině nepovažuji za hřích. Ale když se z těch chyb člověk nepoučí a dělá je znovu a znovu - to už ano. Proto jsem vybrala několik nejčastějších chyb a snažila se je zpracovat tak, aby je každý pochopil (někde se mi to nemuselo povést, ale aspoň jsem se snažila). Triků na zapamatování je hodně, to už pak záleží jen na Tobě, který z nich si osvojíš.
Tak a teď hurá do dobrodružství!


Problém č. 1: JI/NI nebo JÍ/NÍ?

Řešení: Ji/ni a zájmena přivlastňovací (mou/moji, tvou/tvoji, naši, vaši, svou/svoji) jsou u 4. pádu. Nahradíš je pomocí tu.
.: Potkal ji (mou/moji dívku) včera večer. → Potkal (Koho, co?) tu dívku včera večer.

Řešení: Jí/ní a zájmena přivlastňovací (mé/mojí, tvé/tvojí, naší, vaší, své/svojí) jsou u 2., 3., 6. a 7. pádu. Nahradíš je pomocí (u 7. pádu pomocí tou).
.: Nemohl bez ní (své/svojí dívky) žít. → Nemohl bez (Koho, čeho?) té dívky žít.
        Daroval (vaší dívce) náhrdelník. → Daroval (Komu, čemu?) té dívce náhrdelník.

Pomůcka: Krátký tvar můžeš nahradit pouze krátkým (ji/ni, moji, vaši - tu) a dlouhý zase dlouhým (jí/ní, tvojí, naší - té).
Poznámka: Zájmena můj, tvůj a svůj mají v ženském rodě dva tvary a oba jsou správně.
                     U jeho a jejich existuje jen jeden tvar.
Pozor!: Nepleť si jejich a jejích!
              jejich - oni (Jejich pes pořád štěkal.)
              jejích - ona (Jejích koláčů se nemohl nabažit.)


Problém č. 2: MĚ, MNE, MNĚ nebo MI?

a) Skloňování zájmena JÁ

Řešení: a mne je u 2. a 4. pádu. Můžeš si pomoct s a tebe.
.: Teď bydlí u mne doma. → Teď bydlí u (Koho, čeho?) tebe doma.
        Zahlédl a zamával. → Zahlédl (Koho, co?) a zamával.

Řešení: Mně je u 3. a 6. pádu a můžeš si pomoct s tobě. Mi je u 3. pádu a můžeš si pomoct s ti.
.: Zavolal mi brzy ráno. → Zavolal (Komu, čemu?) ti brzy ráno.
        Bavili se o mně. → Bavili se o (Kom, o čem?) tobě.

Pomůcka: má 2 písmena, patří tedy k 2. a 4. pádu (čtyřka je násobek dvou).
                   Mně má 3 písmena, patří tedy ke 3. a 6. pádu (šestka je násobek tří).
                   Porovnej: mě - tě, mne - tebe, mně - tobě, mi - ti
Pozor!: Zatímco mne můžeš místo použít vždycky, u mně a mi to neplatí. Mi nesmíš dát na začátek věty nebo po předložce!


b) MĚ/MNĚ uvnitř slov

Řešení: Příbuzná slova nebo jiné tvary ti můžou pomoct. Pokud v nich narazíš na n, jakékoli další odvozeniny nebo tvary slov se budou psát s -mně-.
.: zapomněl - zapomene, zapomenout, zapomínat
        nepřítomně - nepřítomný, nepřítomnost

Řešení: Pokud však na n nenarazíš, budou se všechny tvary psát s -mě-.
.: nesměl - nesmí, nesmím
        rozuměl - rozumí, rozumím
                            x
Pozor!: rozumně - rozumný

Pomůcka: Všechna základní slova s -mně- se můžeš naučit pomocí téhle jednoduché básničky - Vzpomněl jsem si, že jsem zapomněl domněnku o pomněnce.


Problém č. 3: I/Í nebo Y/Ý?

a) Shoda přísudku s podmětem

Řešení: Jsou-li ve větě jen podměty (podstatná jména) rodu mužského životného, přísudek/ky (sloveso/a) končí na -i.
.: Muži šli. Chlapci dováděli a smáli se. Psi štěkali.

Řešení: Jsou-li ve větě jen podměty rodu mužského neživotného nebo ženského, přísudek/ky končí na -y.
.: Ženy nakupovaly a debatovaly. Květiny vadly. Vlaky odjížděly.

Pomůcka: Pomoz si ukazovacími zájmeny. Shodují se s koncovkami sloves(Ti muži šli. Ty ženy nakupovaly. Ty vlaky odjížděly.).
Poznámka: U středního rodu se užívají ukazovací zájmena to/ta. Koncovky tedy budou, logicky, -o/-a (To auto jelo. Ta štěňata kňučela.).

Řešení: Je-li je ve větě víc podmětů a ty jsou různých rodů, přísudek se řídí podle těchto priorit:
1. rod mužský životný
2. rod mužský neživotný + rod ženský
3. rod střední
.: Muži a ženy tancovali. Chlapec a dívky svačili. Muž a dítě spali. Žena a dítě spaly.

Řešení: Je-li ve větě vícenásobný podmět nevyjádřený a neví se, jestli je mezi ním podmět rodu mužského životného, přísudek automaticky končí na -i.
.: Byli jsme venku. Zmeškali jste to. Šli si zaplavat.
Pozor!: To, že narazíš na větu s nevyjádřeným podmětem, nemusí nutně znamenat, že je podmět neznámý. Může být totiž ve větě předešlé. V tomto případě se koncovka řídí podle tohoto podmětu (Dívky přemýšlely, kam večer půjdou. Nejdřív nemohly na nic přijít. Pak se ale rozhodly pro kino.).


b) Skloňování

Řešení: Při skloňování podstatných jmen se psaní i/y řídí podle vzorů.
Rod mužský životný: pán, muž, předseda, soudce
Rod mužský neživotný: hrad, les, stroj
Rod ženský: žena, růže, píseň, kost
Rod střední: město, moře, kuře, stavení

.: pes - vzor pán
1. p. (Kdo, co?): psi - páni
2. p. (Bez koho, čeho?): psů - pánů
3. p. (Komu, čemu?): psům - pánům
4. p. (Koho, co?): psy - pány
5. p. (Oslovujeme, voláme!): psi - páni
6. p. (O kom, o čem?): psech - pánech
7. p. (S kým, s čím?): se psy - s pány

Pomůcka: I tady si můžeš pomoct ukazovacími zájmeny (Ti psi štěkali. Viděl ty psy. Ty domy stály. Ty ženy obědvaly. Ta města se proslavila.).


c) Přídavná jména

Řešení: Přídavná jména tvrdá a měkká nahradíš těmito dvěma vzory - mladý a jarní. Při skloňování si je dosadíš místo původního přídavného jména a poté napíšeš tu koncovku, která u nich následuje.
.: hrubý muž → mladý muž; hrubí muži → mladí muži
       škol řád → jar řád; škol řády → jar řády

Řešení: Když ti není ani po dosazení vzoru jasné, jakou koncovku napsat, řekni si dané přídavné jméno ve všech třech mluvnických rodech - v mužském, ženském a středním. Existují-li všechny tři tvary, pak má přídavné jméno vzor mladý a končí na -í/-ý. Pokud vyskloňovat nejde, má vzor jarní a končí pouze na.
.: štíhlý (muž) - štíhlá (žena) - štíhlé (dítě) → mladý (muž) - mladá (žena) - mladé (dítě)
       psí (obojek) - psí (kost) - psí (plemeno) → jarní (obojek) - jarní (kost) - jarní (plemeno)
                                     x
Pozor!: psí, psá, psé (jarní, jarn/ňá, jarn/ňé)

Pomůcka: Pamatuj si, že měkké í se píše u většiny přídavných jmen odvozených od zvířat (psí, rybí, kraví, myší, vlčí - jarní).


Problém 4: By jsme, bysme nebo bychom?

Řešení: V tomto podmiňovacím způsobu spojíš by a jsem/jsi/jsme/jste. A vždycky musíš výsledný tvar napsat dohromady!
.: By/aby/kdyby + jsem, jsi, jsme, jste + učit (se)
já    bych/abych/kdybych (se) učil
ty    bys/abys/kdybys (ty by/aby/kdyby ses) učil
on   by (se) učil
my  bychom/abychom/kdybychom (se) učili
vy   byste/abyste/kdybyste (se) učili
oni
by (se) učili

Pozor!: já by/aby/kdyby jsem (se) učil
              ty by/aby/kdyby jsi (se) x ty bys/abys/kdybys ses učil
              my by/aby/kdyby jsme (se) učili x my bysme/abysme/kdybysme (se) učili
              vy by/aby/kdyby jste (se) učili
Pomůcka: Všimni ni, že se tvar 1. a 2. os. č. j. (téměř) shoduje s tvarem 1. a 2. os. č. mn. U os. 3. se nic nezměnilo.
Poznámka: Pokud po slovese následuje se/si, pak se ve 2. os. č. j. tvar mění na by/aby/kdyby ses a by/aby/kdyby sis.


Problém 5: Kam s čárkou?

a) Věta jednoduchá (věta s jedním slovesem)

Řešení: Čárkou odděluješ složky několikanásobného větného členu a volně vložené nebo připojené výrazy.
.: několikanásobné větné členy, které nejsou spojeny spojkami a, i, ani, nebo, anebo, či ve slučovacím poměru (Otec, matka, sestra a bratr. Umí vařit, péct, prát i uklízet.)
       samostatné větné členy zastoupené zájmenem (Hory, ty mám rád!)
       oslovení (Mami, pojď sem! To jsi to, kamaráde, pěkně schytal.)
       jakákoli citoslovce (Ach, moc se omlouvám! Hej, počkej na mě!)
       vsuvky (To si, jak jsem už řekl, prostě nevezmu! Kojot je, stejně jako vlk, z čeledi psovitých.)


b) Souvětí (věta s více slovesy)

Řešení: Čárkou odděluješ věty hlavní a věty vedlejší (které nejsou spojeny spojkami a, i, ani, nebo, anebo, či ve slučovacím poměru), přičemž každá z nich obsahuje jedno sloveso.
.: souvětí souřadné - Ráno vstal, nasnídal se a pak vyrazil do školy.
        souvětí podřadné - Věděl moc dobře, že se to stane.

Pomůcka: Kolik je v souvětí sloves, tolik bude vět a tudíž i čárek (pokud nejsou věty spojeny spojkami a, i, ani, nebo, anebo, či ve slučovacím poměru).
Pozor!: V jakémkoli jiném poměru se píše čárka i před těmito spojkami (a proto, a tak, a tedy, buď-a/nebo, ani-ani, i-i)
Ani zdaleka jsem nevypsala všechny nejčastější gramatické chyby. Ani zdaleka jsem nevypsala k chybám zde všechno, co o nich vím. Ale tohle je teprve první článek. Uvidím, jaká bude sháňka po dalších radách.
Doufám, že Ti minimálně jeden odstavec pomohl. A taky doufám, že se to nějak odrazí na Tvém psaní. Nebo na diktátech a slohovkách.
Držím palce!
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Ondra Ondra | E-mail | 21. srpna 2012 v 8:56 | Reagovat

Díky za super přehled, ale v příkladě: Ráno vstal, nasnídal se a pak vyrazil do školy -> před "a pak" se dává též čárka ne?

2 milik milik | 17. června 2013 v 14:03 | Reagovat

[1]: ja bych ji tam nedával, není důvod :D

3 Janida Janida | E-mail | 20. listopadu 2015 v 16:10 | Reagovat

Čárka tam nemá proč být, byla by tam pouze v případě, že by věta za "a" měla vylučovací charakter (ve smyslu "ale"), což nemá. Tudíž takto: Ráno vstal, nasnídal se a pak vyrazil do školy.

4 Petule Petule | E-mail | 10. března 2016 v 12:11 | Reagovat

Parádní článek. ale je pravda, že o doby co jsem si koupila učebnici Písemná komunikace v praxi, tak se vyhledávám info. co se týče č eského jazyka raději v této učebnici, než na netu.:)

5 Daioe Daioe | 12. září 2016 v 10:29 | Reagovat

Korektury cizojazyčné gramatiky

http://www.profiprekladatel.cz/korektury/

6 MaikelI MaikelI | E-mail | 16. ledna 2017 v 22:12 | Reagovat

I found this page on 11th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it is not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Simply search for:  pandatsor's tools

7 Smithb922 Smithb922 | E-mail | Web | 7. února 2017 v 16:53 | Reagovat

I think this is one of the most significant information for me. And i'm glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is wonderful, the articles is really excellent  D. Good job, cheers dafgkegdbafbfbdd

8 Larrythoro Larrythoro | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 0:00 | Reagovat

join the new social <a href=http://onlinecasinos-x.com>casino</a> guide

9 CaseyRen CaseyRen | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 15:52 | Reagovat

<a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Show more!</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

Dejte o nás vědět

Banner